ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INLEIDING

De hieronder gepreciseerde Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers van deze site (hierna "Gebruiker" of "U" of "Klant"), en de verkoper en eigenaar van deze site Walter Goossens bvba, Abdijstraat 25, B-8670 Koksijde, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank onder nummer BE-0679.849.145 (hierna "Leverancier" genoemd). De klantendienst van de Leverancier is bereikbaar telefonisch van maandag tot vrijdag van 09.00 u tot 16.00 u op het nummer 0032 494 612 105 of via mail op info@waltergoossens.com.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring : via de link "Privacy Policy" onderaan in de footer kan U deze bekijken.

U wordt vriendelijk verzocht deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

2. TOEPASBAARHEID

Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze op dat ogenblik van kracht zijnde algemene voorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met deze site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren. Indien ook de koper naar (zijn) voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing en gelden enkel die van de Leverancier.

3. PRIJZEN

De op de site, die zich uitdrukkelijk richt tot professionele afnemers en bedrijven, aangegeven verkoopprijzen zijn in euros en exclusief alle belastingen, btw en verzendkosten. De eventuele belastingen, btw en verzendkosten zijn ten laste van de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde produkten. Elk aanbod van produkten op deze site is beperkt tot levering in Belgie, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, en geldig zolang de voorraad strekt. Alle offertes en informatie van de Leverancier worden vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. De Leverancier behoudt zich het recht voor prijzen op eender welk moment te wijzigen. Prijsverhogingen worden enkel toegepast op orders geplaatst na doorvoering van deze prijsverhogingen. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Gebruiker.

4. LEVERINGSTERMIJN.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of bestelling. Indien de levering door omstandigheden of overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, dan heeft de Leverancier het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding. De Leverancier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

5. BETALING

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen eigendom van de Leverancier maar vallen onder het risico van de Klant. De goederen worden altijd op risico van de Klant vervoerd. Zonder schriftelijk akkoord van de Leverancier is de Klant niet gerechtigd voor de betaling der goederen de goederen aan derden over te dragen. Iedere niet-betaling op de vervaldag brengt voor de Klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% op het verschuldigd factuurbedrag te betalen met een minimum van 50 euro. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

6. ANNULERING VAN DE BESTELLING DOOR DE LEVERANCIER

De Leverancier kan iedere bestelling als geannuleerd beschouwen indien deze niet is betaald binnen een termijn van zeven dagen, termijn welke ingaat de dag na de bestelling, en dat zonder er toe gehouden te zijn de Klant hiervan op de hoogte te brengen.

7. RECHT VAN TERUGGAVE/ HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten mag de Klant de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant. Gebruik hiervoor bij voorkeur het herroepingsdocument van Leverancier.
Tijdens deze termijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Leverancier te retourneren op het adres
Walter Goossens bvba, Abdijstraat 25, 8670 Koksijde, België.
De Klant dient de waren direct en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop Hij de Leverancier over de herroeping heeft geinformeerd, aan de Leverancier terug te sturen.De kosten van terugzending zijn ten laste van de Klant.
Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetaald worden.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is er voor producten:
a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken.
h) gedragen, onvolledige, beschadigde of vuile producten

8. GARANTIE

De garantie van de Leverancier voorziet een garantietermijn van twee jaar voor elk gebrek aan een produkt. Deze garantie is van toepassing op alle produkten verkocht door een professional aan een priveverbruiker. Ze is niet van toepassing op onroerende goederen.

9. KLACHTEN

Elke klacht moet schriftelijk en per aangetekend schrijven en binnen vijftien dagen na leveringsdatum worden gedaan. Eens deze datum verstreken wordt de levering beschouwd als definitief aanvaard.
Online geschillenregeling : heb je een probleem met producten of diensten die je online kocht? Dan kan je een beroep doen op de site van alternatieve geschillenbeslechting, om een rechtszaak te vermijden : http://ec.europa.eu/odr/ . Je kan de site alleen gebruiken als je in de EU woont en de verkoper ook gevestigd is in de EU.

10. COPYRIGHT

Het auteursrecht op alle originele materialen die op deze website worden aangeboden, berust bij de Leverancier of zijn wettelijke vertegenwoordigers en/of bij de oorspronkelijke maker van het materiaal. Behalve zoals hieronder vermeld, mag geen van de materialen in enigerlei vorm of op enigerlei wijze verveelvoudigd, verspreid, heruitgegeven, gedownload, vertoond, geplaatst, verzonden of gekopieerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en/of de auteursrechthebbende. Er wordt uitsluitend toestemming verleend om de materialen op deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te vertonen, kopieren, verspreiden en downloaden, op voorwaarde dat u geen wijzigingen in de materialen aanbrengt en dat alle auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen in de materialen bewaard blijven. Zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier mag u ook geen materiaal op deze site of op een andere server dupliceren. Elke hierin verleende toestemming eindigt automatisch zonder verdere kennisgeving indien u inbreuk maakt op een van de bovengenoemde voorwaarden. Na een dergelijke beeindiging stemt u ermee in om gedownloade en/of afgedrukte materialen onmiddellijk te vernietigen. Elk ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze site kan een schending zijn van nationale en/of internationale auteursrechten, merkenrechten, geheimhoudings- en publiciteitsrechten, en communicatiewetten en verordeningen. Op alle inhoud van deze website rust het auteursrecht van de Leverancier of zijn wettelijke vertegenwoordigers of licentienemers. De Leverancier kan op geen enkele wijze worden verantwoordelijk gesteld voor inbreuk door een Gebruiker op de rechten van derden. Alle rechten voorbehouden.

11. BEVOEGDHEID

Voor elk geschil waarbij de Leverancier eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd zijn, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. Van deze regeling kan enkel door de Leverancier worden afgeweken. Enkel het Belgische recht is van toepassing. Indien een van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de vertalingen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2023 bonnobox | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel